Danh sách REST API được cung cấp

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ & mở CSDL về thông tin doanh nghiệp cho các đơn vị, nhà phát triển phần mềm nhằm. Dưới đây là các API mà chúng tôi hỗ trợ

End point Param Mô tả Test
/api/city none Lấy về toàn bộ danh mục Tỉnh/Thành phố Link
/api/city/{id:int} none Lấy về chi tiết một Tỉnh/Thành phố Link
/api/city/{id:int}/district none Lấy về toàn bộ Quận/Huyện theo Tỉnh/Thành phố Link
/api/district/{int:id} none Lấy về chi tiết một Quận/Huyện Link
/api/disitrct/{int:id}/ward none Lấy về toàn bộ phường, xã & thị trấn thuộc Quận/Huyện Link
/api/ward/{int:id} none Lấy về chi tiết phường, xã, thị trấn Link
/api/industry none Lấy về toàn bộ danh mục ngành nghề kinh doanh Link
/api/company l

Lọc danh sách doanh nghiệp theo vùng

Link
Link
Link
/api/company k Lọc danh sách doanh nghiệp theo kết quả tìm kiếm Link
/api/company i Lọc danh sách doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh Link
/api/company r Số lượng row cần lấy trên 1 trang Link
/api/company p Trang cần lấy Link
/api/company/{string:mst} none Lấy về chi tiết doanh nghiệp theo mã số thuế Link

Chú ý: Đối với API: /api/company?queryValues có thể kết hợp nhiều parram 1 lúc.
Ví dụ: /api/company?k=Cong Ty Co phan Cong Nghe&l=ha-noi&p=2